REGULAMIN SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ " ZAWSZE RAZEM "

 

 • 1

 

Zadania schroniska

 

Wyłapywanie i przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt domowych wyłącznie na zlecenie Urzędu Miasta lub Gminy.

Każde przyjęte do schroniska zwierzę jest poddawane odrobaczeniu, odpchleniu, znakowaniu elektronicznemu oraz szczepieniu przeciwko chorobom zakaźnym.

Zwierzęta odbywają 14- dniową kwarantannę.

Zakładanie kartotek z opisem zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść, oznakowanie oraz zdjęcie. Sukcesywnie dopisywane są wykonywane szczepienia i zabiegi kastracji lub sterylizacji.

Po wykonanych szczepieniach i zabiegu zwierzę przygotowywane jest do adopcji.

Poszukiwanie nowych domów dla bezdomnych zwierząt.

Zawieranie umów adopcyjnych.

 • 2

 

Zabiegi pielęgnacyjne

 

Zwierzęta w schronisku mają zapewnione odpowiednie warunki bytowe, nieprzerwany dostęp do wody, są codziennie karmione, kojce i inne pomieszczenie w których przebywają zwierzęta są codziennie sprzątane.

Schronisko zapewnia zwierzętom zabiegi pielęgnacyjne sierści i skóry w przypadku pojawienia się takiej potrzeby.

Zwierzęta mają zapewnioną opiekę weterynaryjną.

 

 • 3

 

Bezpieczeństwo

 

Osoby odwiedzające schronisko mają obowiązek przestrzegać następujących zasad:

- zakaz dokarmiania zwierząt

- zakaz drażnienia zwierząt

- zakaz zbliżania się do kojców na odległość umożliwiającą bezpośredni kontakt ze zwierzętami

Poruszanie się po schronisku tylko w obecności opiekuna zwierząt.

Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie schroniska tylko pod opieką osoby dorosłej.

Na terenie schroniska nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 

 • 4

 

Organizacja schroniska

 

Schronisko dla osób zwiedzających czynne jest w godzinach 12:30 do 15:30.

Na terenie schroniska mogą przebywać pracownicy schroniska, lekarze weterynarii oraz inne osoby na których obecność wyraził zgodę kierownik schroniska.

Pracownicy schroniska muszą odznaczać się przyjacielskim i humanitarnym stosunkiem do zwierząt.

Każdy pracownik musi być przeszkolony do wykonywania swoich obowiązków i czynności.

W wyznaczonych miejscach na terenie schroniska mogą przebywać osoby dokonujące adopcji zwierzęcia.

 • 5

 

Wydawanie zwierząt

 

Właściciele zwierząt, które przypadkowo znalazły się w schronisku, mają prawo do ich odbioru po okazaniu prawa własności i pokryciu kosztów pobytu zwierzęcia.

Osoba zainteresowana adopcją psa zobowiązana jest do umówienia się telefonicznego, wypełnienia ankiety przedadopcyjnej oraz przeprowadzenia spacerów zapoznawczych w ilości wskazanej przez pracownika biura adopcyjnego.

Każda osoba adoptująca zwierzę ze schroniska zobowiązana jest do podpisania umowy adopcyjnej.

Nie wydaje się zwierząt, które nie zostały poddane zabiegowi kastracji lub sterylizacji, z wyjątkiem szczeniąt lub kociąt. Osoba adoptująca zobowiązuje się do przeprowadzenia zabiegu na własny koszt.

Dopuszcza się wydawanie zwierząt przewlekle chorych do adopcji po konsultacji z lekarzem weterynarii i po podpisaniu oświadczenia w którym adoptujący zobowiąże się do dalszego leczenia z własnych środków.

Nie wydaje się zwierząt osobom niepełnoletnim oraz osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Upoważniony pracownik może przed adopcją dokonać sprawdzenia warunków w jakich zwierzę będzie przebywało, natomiast po adopcji w jakich warunkach przebywa.

Schronisko nie pobiera opłat za wydanie zwierzęcia do adopcji, można natomiast dokonać wpłaty jako darowiznę na potrzeby schroniska.

Adoptowane zwierzę nie będzie wykorzystywane w celach zarobkowych w środkach masowego przekazu ani w żaden inny sposób.

Nie prowadzimy adopcji na "odległość". Przyszły właściciel musi być osobiście obecny przy podpisywaniu umowy i wydaniu zwierzęcia.

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 

Hotelu dla zwierząt w Trzciance.

 

 

Regulamin Hotelu dla zwierząt w Trzciance określa warunki korzystania z usług, w tym przyjęcia, pobytu i opuszczenia przez zwierzę Hotelu dla zwierząt w Trzciance.

 

Terminy zastosowane w Regulaminie:

 

Hotel – Hotel dla zwierząt w Trzciance

Właściciel – klient, Właściciel zwierzęcia lub osoba pozostawiająca zwierzę w Hotelu w imieniu właściciela pod warunkiem złożenia pełnomocnictwa.

 

Regulamin hotelu:

 

 1. Hotel zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką, dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój.

 2. Przed pozostawieniem zwierzęcia w Hotelu Właściciel zobowiązany jest udzielić pracownikowi Hotelu dla zwierząt w Trzciance wywiadu dotyczącego pozostawienia zwierzęcia, wypełnić ankietę oraz podpisać wypełnioną umowę.

 3. Właściciel zobowiązuje się udzielić obsłudze Hotelu prawdziwych informacji o zwierzęciu.

 4. Opłata za pobyt pobierana jest z góry w dniu przyjęcia zwierzęcia do Hotelu.

 5. Hotel przyjmuje tylko psy i koty z aktualną książeczką zdrowia.

 6. Zwierzę posiada ważne szczpienia przeciwko chorobom:

  Pies: wścieklizna, nosówka, parwowiroza, chorba Rubartha

  Kot: koci katar, panleukopenia, zakażenia kaliciwirosowe

  Królik: mykosomatoza, pomór królików

 7. Zwierzę może być przyjęte do Hotelu bez ważnych szczepień na wyraźne życzenie Właściciela wyrażone pisemnie, zwalniające Hotel z odpowiedzialności z tytułu wystąpienia chorób i konsekwencji z tym związanych.

 8. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierzęcia, które może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu innych, a w szczególności odmówić przyjęcia zwierząt:

  a) psów ras uznanych za agresywne w stosunku do ludzi i innych zwierząt,

  b) zwierząt chorych w sposób stwarzający groźbę zarażenia innych zwierząt,

  c) w kondycji niebezpiecznej dla własnego życia i zdrowia zwierzęcia,

  d) sukom w cieczce.

 9. Hotel może odmówić przyjęcia zwierzęcia z powodu braku miejsc, a także bez podania przyczyny.

 10. Powierzając psa lub kota pod opiekę Właściciel pozostawia na czas pobytu książeczkę zdrowia oraz karmę. Powinien również pozostawić na czas pobytu: smycz, obrożę, kocyk oraz ulubione zabawki.

 11. Hotel zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by każde zwierzę było zdrowe i bezpieczne, a akcesoria dostarczone przez Właściciela pozostały w dobrym stanie. Jednakże Właściciel rozumie, że:

  a) zwierzęta mogą bawić się na tyle intensywnie, że w trakcie zabawy mogą ulec zranieniom i nie będzie wnosić pretensji związanych z tego typu urazami,

  b) zwierzę pozostawione poza domem może doznać silnego stresu, w wyniku którego może niszczyć elementy wyposażenia Hotelu i Właściciel zobowiązuje się pokryć koszty zniszczeń, spowodowanych przez zwierzę.

  c) silny stres zwierzęcia związany z nową sytuacją może przyczynić się do choroby lub zejścia zwierzęcia,

  d) przedmioty, a w szczególności zabawki przywiezione ze zwierzęcim mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu i nie będzie wnosić pretensji związanych z tego typu przypadkami.

 12. Właściciel przyjmuje także, że odpowiedzialność (również finansowa) za krzywdy wyrządzone przez jego zwierzę innym zwierzętom lub ludziom spoczywa na nim.

 13. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego zwierzęcia, jeśli zaistnieje taka konieczność.

 14. Pobyt zwierzęcia w Hotelu może być przedłużony:

  a) po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez Właściciela,

  b) jedynie za zgodą Hotelu.

 15. Za przedłużenie pobytu zwierzęcia Hotel pobiera standardowe opłaty, określone w cenniku.

 16. Doba hotelowa w Hotelu rozpoczyna się w dniu przyjęcia zwierzęcia i kończy się w dniu odbioru.

 17. Koszt pobytu może być wyższy w szczególnych wypadkach np. choroby zwierzęcia. Ostateczne rozliczenie kosztów pobytu następuje w dniu odbioru zwierzęcia.

 18. Opłatę za przedłużenie pobytu psa, po potwierdzeniu jej wysokości z hotelem, należy wnieść do 2 dni roboczych po upływie zakontraktowanego wcześniej końca terminu pobytu, jendnak nie później niż przed opuszczeniem Hotelu przez zwierzę.

 19. Koszt pobytu:

  a) psa w Hotelu wynosi 40 zł za dobę, a dla psów adoptowanych z naszych schronisk wynosi 30 zł. Zniżka będzie naliczona po okazaniu umowy adopcyjnej. Jeżeli zwierzę nie będzie posiadało swojej karmy zostanie naliczone dodatkowe 5 zł za każdy dzień pobytu.

  W przypadku usług dodatkowych np. podawanie leków cena będzie ustalana indywidualnie.

  b) kota, królika i innych w Hotelu wynosi 30 zł za dobę. Jeżeli zwierzę nie będzie posiadało swojej karmy zostanie naliczone dodatkowe 5 zł za każdy dzień pobytu. Dla kotów adoptowanych z naszych schronisk cena za dobę wynosi 20 zł. Zniżka będzie naliczona po okazaniu umowy adopcyjnej. W przypadku usług dodatkowych np. podawanie leków cena będzie ustalana indywidualnie

 20. W przypadku, gdy Właściciel lub wyznaczona przez niego osoba nie odbierze zwierzęcia z Hotelu w umówionym terminie i:

  a) będzie zalegał z opłatą za pobyt zwierzęcia,

  b) nie kontaktuje się z Hotelem w terminie 7 dni od upływu zakontraktowanego terminu końca pobytu w celu wyjaśnienia sytuacji,

  c) nie będzie przyjmował rozmów telefonicznych od pracowników Hotelu pod numerem telefonu, który został podawany przy rezerwacji miejsca w Hotelu,

  d) poda fałszywe bądź nieaktualne dane, uniemożliwiające kontakt ze sobą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji,

  to wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez Właściciela i prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 r., która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art.6 ust 1 i ust. 2 pkt.11) i nakłada na Właściciela karę w postaci pozbawnienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.

 21. Właściciel może odebrać swoje zwierzę przed upływem ustalonego terminu zakończenia pobytu po uprzednim kontakcie z Hotelem, co najmniej 2 godziny wcześniej.

 22. W przypadku skrócenia terminu pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

 23. Zwierzę pozostawione w naszym Hotelu otrzyma minimum 2 posiłki lub w zależności od indywidualnych potrzeb, ustalonych z Właścicielem. Zwierzę ma zapewniony stały dostęp do wody.

 24. Hotel zapewnia spacery oraz wybieg na ogrodzonym terenie Hotelu.

 25. Hotel zobowiązuje się do zapewnienia w przypadku wystąpienia nagłych objawów chorobowych, opieki weterynaryjnej przez Lekarza Weterynarii zatrudnionego przez Fundację Zawsze Razem. Wizyta lekarza ustalana jest z Właścicielem, chyba że zachodzi konieczność ratowania życia lub zdrowia w nagłych wypadkach, a nie ma możliwości kontaktu z Właścicielem (3 próby kontaktu). Właściciel zobowiązany jest do uregulowania kosztów wizyty przy odbiorze psa na podstawie wystawionej faktury. Właściciel ma możliwość wyznaczenia swojego Lekarza Weterynarii, który w nagłych wypadkach udzieli pomocy.

 26. Hotel nie bierze odpowiedzialności za śmierć zwierzęcia z przyczyn niezależnych od Hotelu.

 27. Przyjmowanie i wydawanie zwierząt odbywa się w godz. 08.00-16.00. Istnieje możliwość przyjęcia i odebrania zwierzęcia w innych godzinach po uprzednim ustaleniu z obsługą Hotelu.

 28. Hotel nie zapewnia możliwości odwiedzin zwierzecia podczas jego pobytu przez osoby trzecie.

 29. Hotel posiada wewnętrzne standardy utrzymania jakości usług i jego pracownicy zobowiązani są do ich przestrzegania.

 30. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszcznie zdjęć lub filmików z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działanie Hotelu i w bazie klientów Hotelu.

 31. W sprawach, których nie opisuje niemniejszy Regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.